انسان های متعهد فقط قصد پیشرفت دارند ، آنها خود و زندگی شان را آنقدر با ارزش

می دانند که سمت و مرتبه اجتماعی شان مانع از آموزش شان نمی شود