وقتی مصمم میشی به تغییر دیگه مهم نیست اتفاقات اطراف تو چی هستن

دیگه مهم نیست چه افرادی دور و برت نمی خوان تو تغییر کنی چون

وقتی انسان تصمیم می گیره که تغییر کنه و پای تصمیمش می ایسته

جهان خداوند با اون هم مسر میشه …