توضیحات

زمانی که در دانشگاه درس میدادم جوانان توانمند و با هوش ولی متاسفانه بی انگیزه ی زیادی را می دیدم که فقط برای کسب اسم و رسم به دانشگاه آمده بودند و وقتی دلیل آن همه بی انگیزگی را در آنان جویا می شدم والدین،دولت و… را مقصر میدانستند و خود را قربانی می پنداشتند.

در سال ها فعالیتم در صنعت نیز با فارغ التحصیلانی که برای استخدام به دفتر مراجعه می کردند و همچنین با کارگران جوان در ارتباط مستقیم بودم.

جوانانی که فقط به خاطر یک حقوق آخر ماه با کراهت و بدون خلاقیت فقط به امید تمام شدن ساعت کاری روز را شب می کردند و هر چه به آنها در مورد تاثیر امیدو انگیزه در آینده تحصیلی و شغلیشان صحبت می کردم ،تاثیری در آنها به وجود نمی آمد.

در این سالها چقدر جوانان ارزشمند و تحصیل کرده ای را دیدم که با کیفی پر از مدارک معتبر و با ناراحتی اتاق مرا ترک کردند چرا که، من نمیتوانستم آنها را به عنوان یک فرد توانمند و مسئولیت پذیر استخدام کنم.

سوال های که در این سال ها در ذهن من دائما در تردد بود و در زیر می بینید مرا مجبور به نوشتن این کتاب کرد:

  • علت این همه بی انگیزه بودن و نداشتن اعتماد به نفس در جوانان چیست؟
  • این همه خود کم بینی از کجا نشات گرفته است؟
  • علت این همه اضطاب،استرس و خشم در جوانان چیست؟
  • دلیل بی هدفی و سردرگمی جوانان چیست؟

در این کتاب تاثر رفتار های عادی و تکراری خانواده که شاید شما فکرش را هم نمیتوانید بکنیدکه چه تاثیری در آینده فرزندانتان دارد مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.

پس از مطالعه این کتاب متوجه خواهید شد که هر گونه رفتار شما چگونه بر باورهای فرزندانتان،تاثیر می گذارد و قطعا با مصالعه این کتاب بیشتر مراقب رفتار های خواهید بود که باعث تخریب عزت نفس،اعتماد به نفس ومسئولیت پذیری فرزندانتان در آینده می شود.