خیلی دوست دارم در مورد اینکه به نظر خودتون چه رسالتی در دنیا به عهده دارید برای بچه های اصل من بنویسید…