آیا شما اینوقبول داری که بعضی وقتا علی رغم اینکه بقیه می خوان کوچیکت کنن خدا عزتی بهت میده که فکرش رو هم نمیکردی؟

نظرت رو بنویس!