من قانون رسیدن به آرزوها روکشف کردم.تا حالا به این روش به آرزویی رسیدین؟